Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia, 2019

DEFINICJE

Konto Użytkownika – część Serwisu w ramach, której Użytkownik może korzystać z wskazanych w Regulaminie funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.

Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której lub na zlecenie której działa Użytkownik korzystający z Serwisu w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika, niezbędna dla korzystania z Serwisu.

Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www.neula.cloud; umożliwiających dostęp do wersji demonstracyjnej Systemu Neula.

System Neula – rozwiązanie klasy BPMS (ang. Business Process Management System) produkowane przez JT Weston Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 29,00-867 Warszawa, nr KRS 0000470000.

Usługodawca – JT Weston Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 29,00-867 Warszawa, nr KRS 0000470000, adres e-mail do kontaktu: kontakt@jtweston.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej lub działająca w imieniu lub na zlecenie Klienta.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Serwisu przez Klientów.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom i zarazem Klientom w imieniu których działają Użytkownicy bezpłatny, czasowy dostęp do wersji demonstracyjnej Systemu Neula.
 3. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób wykonujących czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej oraz przedstawicieli i reprezentantów Klienta, którzy zamierzają przetestować funkcjonalności Systemu Neula.
 4. Usługodawca zastrzega, że Serwis nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu przepisów polskiego kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumenci mogą uzyskać dostęp do Serwisu na odrębnych zasadach, jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędna jest wcześniejsza Rejestracja.
 6. Bezpłatny dostęp do Serwisu jest ograniczony czasowo i trwa 14 dni od daty aktywacji Konta Użytkownika.
 7. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisu jest Usługodawca. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem [do uzupełnienia link]. Polityka prywatności zawiera również informacja o wykorzystywanych przez Usługodawcę plikach cookies.
 8. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści zamieszczanych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia i znaki towarowe, oprogramowanie, prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej przysługują ich właścicielom, w szczególności Usługodawcy lub podmiotom, z którym Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 9. Użytkownicy oraz Klienci mogą w każdym momencie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://neula.cloud/#/register oraz sporządzić jego wydruk.

II. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem aplikacji webowej (za pośrednictwem strony dostępnej pod adresem www.neula.cloud) lub aplikacji mobilnej dostępnej pod adresem www.neula.cloud.
 2. W przypadku korzystania z Serwisu za pośrednictwem aplikacji mobilnej nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu dostępne są analogicznie jak w przypadku dostępu do Serwisu za pośrednictwem aplikacji webowej.
 3. Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem aplikacji webowej, możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik spełnia co najmniej, następujące, minimalne wymagania techniczne:
  1. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript;
  2. Mozilla Firefox w wersji 56 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript;
  3. Opera w wersji 50 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript;
  4. Google Chrome w wersji 63lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
 4. Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem aplikacji mobilnej, możliwe jest o ile urządzenie mobilne wyposażone jest w system operacyjny iOS (w wersji minimum 9.0) lub Android (w wersji minimum 6.0) oraz aktualną przeglądarkę internetową.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego oraz systemu i infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić nieprzerwany dostęp do Serwisu, jednakże zastrzega on sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, wykonywanie kopii bezpieczeństwa lub wgrywania ulepszeń Serwisu. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w przypadku zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, wykonywanie kopii bezpieczeństwa lub wgrywania ulepszeń Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, w dowolnej chwili i dowolnym zakresie, odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.

III. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie pola „Akceptuj” w mailu akceptacyjnym przesłanym do Użytkownika oraz po ustawieniu hasła do logowania do Konta Użytkownika przez Użytkownika. Umowa zawierana jest z Usługodawcą przez Klienta, którego firma jest wskazana w procesie Rejestracji. Użytkownik dokonując Rejestracji oświadcza, że jest upoważniony do zawarcia umowy w imieniu Klienta.
 3. Umowa zawierana jest na czas oznaczony umożliwiający korzystanie z bezpłatnej wersji Systemu Neula w ramach Serwisu tj. na 14 dni od daty aktywacji Konta Użytkownika.
 4. Korzystanie z Systemu Neula po okresie wskazanym w ust. 19 powyżej jest odpłatne, i następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami.
 5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. W celu dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, nazwy firmy Klienta, adresu e-mail Użytkownika, oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu.
 6. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Usługodawca przesyła na adres e-mail wskazany w jego treści, link umożliwiający aktywację Konta Użytkownika.
 7. Korzystanie z Serwisu wymaga każdorazowo uprzedniego zalogowania do Konta Użytkownika.
 8. Serwis umożliwia Użytkownikom przetestowanie funkcjonalności Systemu Neula a w szczególności: mapowanie, optymalizację i automatyzację procesów biznesowych oraz raportowanie danych z tych procesów.
 9. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikom jedynie ograniczony czasowo dostęp umożliwiający przetestowanie funkcjonalności Systemu Neula.
 10. Użytkownik oraz Klient zobowiązani są do powstrzymania się od i nie są uprawnieni do dostarczania, zapisywania, kopiowania, przetwarzania lub przekazywania za pośrednictwem Serwisu w wersji demonstracyjnej jakichkolwiek danych mających jakiekolwiek znaczenie gospodarcze, objętych jakąkolwiek tajemnicą prawnie chronioną lub szczególną ochroną, w szczególności danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Usługodawca zastrzega, że będzie traktował wszelkie dane oraz informacje zapisane w Serwisie w wersji demonstracyjnej jako dane, które nie stanowią danych mających jakiekolwiek znaczenie gospodarcze, objętych jakąkolwiek tajemnicą prawnie chronioną lub szczególną ochroną, w szczególności jako dane, które nie stanowią danych osobowych.
 11. Użytkownik oraz Klient zobowiązani są w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej,
  3. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  4. korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez postanowienia Regulaminu (w szczególności danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) oraz przepisy obowiązującego prawa,
  5. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych podmiotów, w tym Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  6. korzystania z danych zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie legalnego użytkowania, w szczególności poprzez obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania Systemu Neula w celu poznania jego idei i zasad; wykorzystywanie w innym zakresie Systemu lub danych należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej uprzedniej zgody Usługodawcy lub ich właściciela,
  7. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Systemu treści, utworów, produktów, informacji, baz danych, danych, co do których Użytkownik lub Klient nie posiadają odpowiednich praw do korzystania.
  8. korzystania z Serwisu jedynie w celu przetestowania funkcjonalności Systemu Neula. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności Użytkownika dotyczące Serwisu, wykonane w Serwisie lub z jego wykorzystaniem.
 12. Użytkownik nie jest uprawniony do umożliwiania korzystania z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta Użytkownika innym osobom i zobowiązany jest do zachowania tajemnicy danych potrzebnych do logowania w Koncie Użytkownika. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwiono korzystanie z Serwisu za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki i szkody (bezpośrednie lub pośrednie) korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 14. Usługodawca oferuje System Neula i Serwis „w stanie takim, w jakim się znajdują” (ang. „as is”), bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie (w tym utratę danych przez Użytkowników lub Klienta) wynikające z:
  1. siły wyższej, prze co rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, których nie można przewidzieć i którym nie można było zapobiec, w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na działania Systemu oraz Serwisu, a których działalność jest niezależna od Usługodawcy,
  2. działań osób trzecich, zwłaszcza w związku z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby inne niż Użytkownik posługujące się danymi logowania Konta Użytkownika,
  3. wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Usługodawcy,
  4. podania błędnych lub niezgodnych z prawdą danych na etapie Rejestracji,
  5. z utraty plików lub danych przechowywanych na serwerach lub innych zasobach Usługodawcy.
 16. Usługodawca może pozbawić Użytkownika i Klienta możliwości korzystania z Serwisu (i w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje takiego pozbawienia możliwości korzystania, w tym za związane z tym szkody pośrednie lub bezpośrednie), ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
  1. dostarczenia lub przekazania przez Użytkownika lub Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. naruszenia przez Użytkownika lub Klienta dóbr osobistych Usługodawcy,
  3. podjęcia przez Użytkownika lub Klienta działań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

IV. REKLAMACJE

 1. Usługodawca podejmuje działania celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i dołoży starań by niezwłocznie usuwać zgłoszone przez Użytkowników wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. Użytkownik i Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@neula.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik lub Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

V. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas oznaczony tj. na okres 14 dni od daty aktywacji Konta Użytkownika.
 2. Po zakończeniu obowiązywania Umowy, Usługodawca niezwłocznie i nieodwracalnie usuwa Konto Użytkownika.
 3. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem przez Usługodawcę wszelkich danych dostarczonych lub przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta Użytkownika, poza danymi dotyczącymi Użytkownika lub firmy Klienta.
 4. Po zakończeniu obowiązywania umowy Użytkownik ani Klient nie jest uprawniony do dokonania powtórnej Rejestracji i ponownego korzystania z Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji czy dany Użytkownik lub Klient dokonał uprzednio Rejestracji m.in. poprzez wprowadzenie mechanizmu walidującego.
 6. W okresie obowiązywania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną Klient może wypowiedzieć ją bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.
 7. Wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną można składając dyspozycję usunięcia Konta Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@neula.pl. W takim przypadku Usługodawca nieodwracalnie usuwa Konto Użytkownika w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania, poza danymi dotyczącymi Użytkownika lub firmy Klienta, potrzebnymi dla celów walidacji.
 8. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Użytkownika lub Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego. W takim przypadku Usługodawca nieodwracalnie usuwa Konto Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu określonego powyżej, poza danymi dotyczącymi Użytkownika lub firmy Klienta, potrzebnymi dla celów walidacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie . Usługodawca powiadomi Klientów o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail Użytkowników na 10 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. Usługodawca udostępni Regulamin w języku polskim oraz angielskim. W przypadku rozbieżności między wersjami językowymi, wersja polska ma pierwszeństwo.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 października 2019 roku.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Stosownie do treści  art.  6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.) informujemy o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną
  2. możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego oprogramowaniem typu malware (złośliwe oprogramowanie w tym wirusy i robaki komputerowe, konie trojańskie), spyware (programy szpiegujące),
  3. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.
  4.  możliwość wyłudzania poufnych informacji (phishing) oraz łamanie zabezpieczeń oprogramowania (cracking),
  5. możliwość przełamania protokołów kryptograficznych wykorzystywanych w wymianie informacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi, a w konsekwencji umożliwienie w szczególności podsłuchiwanie przekazywanych informacji,
  6.  możliwość podrabianie protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa zabezpieczających strony internetowe

Wybierz spośród gotowych aplikacji lub zaprojektuj własną tak łatwo jak nigdy dotąd

Zacznij swoją transformację cyfrową już dzisiaj!

Co chciałbyś zrobić?

Sprawdź jak działa Neula

Zobacz DEMO

Rozpocznij 14 dni ZA DARMO

Wypróbuj

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się z nami!