Polityka Prywatności

Pani/Pana obecność na naszej stronie internetowej, w tym korzystanie z Systemu Neula za pośrednictwem serwisu udostępnionego na naszej stronie („Serwis”) może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

Poniżej znajduje się informacja o takim przetwarzaniu, w tym celach, zakresie i sposobie przetwarzania a także o Pani/Pana prawach z tym związanych.

Dodatkowo niniejsza Polityka Prywatności obejmuje informacje o stosowanych na naszej stronie internetowej plikach cookies.

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT Weston Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 29,00-867 Warszawa („JT Weston”). Z JT Weston można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@jtweston.pl lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej.

II. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez JT Weston w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej udostępnienia przez JT Weston ogółu funkcjonalności Systemu Neula za pośrednictwem Serwisu i prowadzenia konta użytkownika Systemu Neula – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania przez JT Weston umowy z osobą, z którą zawarto umowę (o którym mowa w art. 6 ust lit. b) RODO) albo prawnie uzasadniony interes JT Weston, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na umożliwieniu realizacji usług w przypadku gdy stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest podmiot, w imieniu którego lub na zlecenie którego działa użytkownik Serwisu,
 • podjęcia czynności niezbędnych do obsługi skierowanych do JT Weston przez Pani/Pana próśb i zapytań (w tym przesłanych do JT Weston za pośrednictwem formularza kontaktowego on-line), rozpatrzenia reklamacji, archiwizacji wzajemnej korespondencji, badania jakości naszych usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes JT Weston, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na chęci odpowiadania na prośby i zapytania kierowane do JT Weston,
 • weryfikacji czy Pani/Pana dane były uprzednio wykorzystywane w celu założenia konta użytkownika Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes JT Weston, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na uniemożliwieniu korzystania z wersji demonstracyjnej Systemu dłużej niż przez okres wskazany w regulaminie świadczenia tej usługi,
 • podejmowania działań analitycznych i statystycznych a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu jako systemu informatycznego oraz zarządzania nim (zasadniczo w tym celu przetwarzane będą logi systemowe, które będą zawierać informacje o aktywności użytkownika w Serwisie oraz na naszej stronie internetowej)– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes JT Weston (o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w celu poprawy funkcjonalności Serwisu i usług,
 • realizacji ciążących na JT Weston obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne JT Weston wynikające z obowiązujących przepisów (o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes JT Weston polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

III. Okres, przez który dane będą przechowywane

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać dla celów:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej udostępnienia przez JT Weston ogółu funkcjonalności Systemu Neula za pośrednictwem Serwisu i prowadzenia konta użytkownika Systemu Neula – do momentu usunięcia konta użytkownika Serwisu. JT Weston może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń, związanych z umową, w stosunku do JT Weston lub przysługujących JT Weston, wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;
 • podjęcia czynności niezbędnych do obsługi skierowanych do JT Weston przez Pani/Pana próśb i zapytań (w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego on-line), rozpatrzenia reklamacji, archiwizacji wzajemnej korespondencji, badania jakości naszych usług – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 30 dni, przy czym JT Weston może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń Pani/Pana lub roszczeń JT Weston wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;
 • weryfikacji czy Pani/Pana dane były uprzednio wykorzystywane w celu założenia konta użytkownika Serwisu – w okresie roku od usunięcia konta Użytkownika;
 • podejmowania działań analitycznych i statystycznych – w okresie 3 miesięcy od usunięcia konta Użytkownika;
 • realizacji ciążących na JT Weston obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów lub przez okres przedawnienia ewentualnych zobowiązań wynikających z tych przepisów;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń wobec JT Weston lub roszczeń JT Weston wobec osób trzecich wynikający z przepisów prawa.

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które świadczą na rzecz JT Weston usługi, tj.: dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, w tym platform chmurowych, podmiotom świadczącym usługi prawne czy też innym doradcom zewnętrznym JT Weston.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazane organom sądowym i administracyjnym jeśli taki obowiązek będzie wynikał dla JT Weston z przepisów prawa lub będzie to konieczne dla JT Weston w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez JT Weston Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes JT Weston;
 • prawo do uzyskania potwierdzenia czy JT Weston przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;
 • prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana niekompletnych danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • w przypadku, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy – prawo do żądania przeniesienia Pani/Pana danych, w tym prawo do otrzymania od JT Weston w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze) danych osobowych dotyczących Pani/Pana, które nam Pani/Pan dostarczyli, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony JT Weston oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Pani/Pana zostały przesłane przez JT Weston bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Aby skorzystać z ww. praw może się Pani/Pan skontaktować z JT Weston wykorzystując dane kontaktowe, o których mowa w pkt I powyżej.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VI. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, nazwy firmy i adresu e-mail w treści formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, lecz konieczne do przesłania formularza rejestracyjnego i zawarcia umowy dotyczącej korzystania z wersji demonstracyjnej Systemu Neula. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy oraz utworzenia Konta Użytkownika. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne lub odbywa się automatycznie w związku z korzystaniem z Serwisu.

VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

JT Weston nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Pani/Pana wpływało.

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IX. Informacja dotycząca stosowania plików cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania strony internetowej czy korzystania z aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Działanie naszej strony internetowej oraz Serwisu wiąże się ze stosowaniem plików cookies.

 1. JT Weston stosuje w Serwisie dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. JT Weston wykorzystuje następujące pliki cookies:
  • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie ze strony internetowej oraz Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • funkcjonalne – umożliwiające ‚zapamiętanie’ wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji, ustawień Serwisu, itp.;
  • analityczne – umożliwiające analizę statystyczną wykorzystywania naszej strony internetowej, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics (więcej informacji o zasadach działania tego narzędzia można znaleźć pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245), przy czym stosując Google Analytics korzystamy z anonimizacji Pana/Pani adresu IP;

Korzystając z Serwisu lub naszej strony internetowej wyraża Pani/Pan zgodę na zamieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak Pani/Pan nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie przez JT Weston, w każdej chwili może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookie podczas odwiedzin na naszej stronie i korzystania z Serwisu.

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies przez naszą stronę internetową może uniemożliwić lub utrudnić pełne lub częściowe korzystanie z Serwisu.

Wybierz spośród gotowych aplikacji lub zaprojektuj własną tak łatwo jak nigdy dotąd

Zacznij swoją transformację cyfrową już dzisiaj!

Co chciałbyś zrobić?

Sprawdź jak działa Neula

Zobacz DEMO

Rozpocznij 14 dni ZA DARMO

Wypróbuj

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się z nami!